Persone sedute in treno

Südtirol Pass free

Mubiltà per duc: Cherta de viac debant per persones cun dejabiltà

L Südtirol Pass free ie na cherta de viac persunela y eletronica cun chëla che n possa se nuzé debant di mesuns de trasport dla südtirolmubiltà y dla ferates regiuneles nchin Trënt. Se l damandé possa chësta persones, che ie residëntes tl Südtirol:

  • Persones sëurdes;
  • Persones cun na invalidità zevila dal 74 % insù;
  • Persones cun na ceteguria de invalidità che aldò dla deliberazion dla Jonta provinziela n. 3755 di 09 d’utober 2000 ie parificheda a n degré de invalidità zevila dl 100 %;
  • Persones, che per na dejabiltà fisica permanënta, ne ie nia bones de fé la cunvalidazion.

I criteres vel nce per persones dl Südtirol che viv oradecà, che ie zitadines talianes y che ie scrites ite tl register A.I.R.E. de n chemun dla provinzia. L Südtirol Pass free possa te chësc cajo unì damandà pra l Ufize Trasport persones: personenverkehr@provinz.bz.it.

L Südtirol Pass free ne possa nia unì nuzà per tò pea la roda o tieres sun i mesuns de trasport publics, per viages sun ferates a destanza longia, per viages sun la ferata sun la trasses Prëner – Dispruch y Sanciana / Vierschach – Lienz y per viages cun la curieres Nightliner.

Cunvalidé dan uni viac / EzezionsChevron

L Südtirol Pass free ie da cunvalidé dan uni viac; chësc vën fat cun n check-in scëmpl pra i njins de cunvalidazion brums tla curieres y tla stazions. Sce n muda diretamënter pra na stazion ne iel nia de bujën fé mo na cunvalidazion per l viac cun la ferata de cunliamënt.
Delidedes dala ublianza de cunvalidazion ie chëla persones che, pra la dumanda de giapé l pass debant, à dat sëura che les ne ie nia bones de fé da sëules la cunvalidazion. Chësc vën senialà cun na pitla stëila sun la pert dancà dla cherta.

Da giapéChevron

Per damandé l Südtirol Pass free iel da scrì ora l formuler curespundënt aposta, che ie da mandé cun la copia dla cherta d’identità al Ufize Trasport persones o da dé ju pra na luegia de venduda südtirolmubiltà. N giapa la cherta debant, sce n adrova n duplicat costa chësc 20 Euro.

Dumanda per giapé l Südtirol Pass free

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.