Particolare della ruota di una bici

Tò pea la roda

La puscibiltà de traspurté rodes ie limiteda, l mprëst de na roda ie n’auternativa

Sce n tol pea na roda sun n mesun de trasport publich ie chësc servisc da paië, y per rejons de lerch y segurëza ie la puscibiltà limiteda. Te uni cajo à l trasport de persones la prezedënza. Sce l ie truepa jënt sun i mesuns de trasport possa l personal refudé l azes ala rodes.

Cherta per n di per tò pea la roda: 7 Euro
La cherta per tò pea per n di ntier la roda possa unì cumpreda pra i automac dla chertes de viac y pra la lueges de venduda südtirolmubiltà. La possa unì nuzeda zënza limitazions dut l di dla prima cunvalidazion y la muessa unì cunvalideda dan uni viac.

Tarifa per l di pra la cunvalidazion cun l Südtirol Pass: 3,50 Euro
Cun l Südtirol Pass, l Euregio Family Pass, l Südtirol Pass abo+ cun funzion de paiamënt ativeda coche nce cun l Südtirol Pass 65+ cun funzion de paiamënt ativeda possa la tarifa per l di per l trasport dla roda unì trat ju. La pruzedura de cunvalidazion per tò pea la roda ie da fé dan uni viac. L vën mé trat ju la soma de 3,50 Euro per uni di.

Chësta tarifes vel mé sun i mesuns de trasport südtirolmubiltà tl raion dl Südtirol y sun la ferates regiuneles nchin a Trënt. Për viages cun la ferata plu lonc de viers dl sud iel chertes de viac per la rodes interregiuneles aposta de Trenitalia. Per viages de viers dl Tirol dl nord y dl ost iel da cumpré pra la ÖBB / VVT chertes de viac aposta per la trasses curespundëntes (p. ej. Prëner – Dispruch o Sanciana – Lienz).
Chertes de viac y tarifes extra iel nce pra la furnadoies de Kohlern, Vöran, Mölten y Meransen.

Debant possel unì tëut pea chësta sortes de rodes:

 • Rodes per pitli (sot a 20 zol);
 • Roda da plië adum (plieda adum) y roda sëula (tla curiera o tla lerch per i cufri o metuda te na tascia);
 • Remorcs de rodes: i vën traspurtei debant tla ferata y destachei dala rodes;
 • Hand-bike / roda da sté pendui: la vën traspurteda debant tla ferata, tla curiera mé sce l ie lerch pra tla luegia di cufri.

Roleri y roleri eletrics: Pliei adum possen n generel i tò pea debant sciche la pucaja a man. Ezezion: Tla ferata vëniel nce traspurtà roleri y roleri eletrics nia pliei adum y chësc ala medema tarifa sciche per la rodes.

Tò pea la roda: ulà y tantes?

Ferates regiuneles: L ie puscibl tò pea la roda a cundizion che l sibe lerch assé. Tla ferates regiuneles possel unì traspurtà n 16-20 rodes ti cumpartimënc dla ferata che ie preudui per l trasport dla rodes. L ne ie nia de bujën de resservé na luegia. Nce pervia dla segurëza iel problematich sce l vën adum truepa rodes tla stazions y sun la ferates. Tl cajo che l ie massa rodes possa l personal dla ferates perchël ne lascé nia tò pea la roda. L ne ie deguna garazia che duc i passajires possa senté ite tla ferata nce sce i à na cherta de viac che vel.
Pervia di truep passajires ti mënsc da d’instà iel sun la trassa dla ferata danter Maran y Mals n servisc shuttle a pert per la rodes (prenutazion: 0473 201 500).

Curieres regiuneles: L ie mé puscibl tò pea cërta sortes de rodes sce l ie lerch assé tl cumpartimënt di cufri. Chësc mancia te truepa curieres cun na ntreda da na plataforma bassa. Sun n valguna linies à la curieres portarodes cun na lerch per 5 – 6 rodes. Metëde verda: per rejons de tëmp ne iel nia pra duta la fermedes mesun ciarië rodes. E-bikes y pedelecs ne vën sun chësta curieres nia tëutes pea. La linies y la fermedes ulache la rodes possa unì ciariedes sun la curieres ie senialedes sun l plan dl orar cun l simbul dla roda.

Portarodes aposta cun na lerch per 5-6 rodes iel da d’ansciuda nchin da d’auton 2021 sun chësta linies dla curieres:

 • Linia 166 Klobenstein – Bergbahn Rittner Horn (21.05. – 07.11.21)
 • Linia 273 Mals – Martina (28.03. - 07.11.2021)
 • Linia 245 Maran – Ulten – Lana (28.03. - 07.11.2021)
 • Linia 184 Jëuf de Ciarëza - Weissenstein (12.06. – 17.10.2021)
 • Linia 321 Persenon – St. Andrä – Palmschoß (06.04. - 01.11.2021)

Curieres de zità y Citybus: Tlo ne possen nia tò pea la roda.

südtirolmubiltà-furnadoies: Sce n tol pea la roda tla furnadoia dl Renon velel la medema tarifes südtirolmubiltà (cherta per n di 7 Euro o Südtirol Pass 3,50 Euro), per la furnadoies sun Kohlern, Mölten, Vöran y Meransen iel chertes aposta.

Ferata a scines strëntes dl Renon: N ne possa nia tò pea la roda.

Ferata dla Val Venuesta: Trasport dla roda a pert

Acioche l ne vënie nia massa strënt tla ferata dla Val Venuesta vëniel nce chëst ann d’instà, dai 18 de juni nchin ai 17 d’utober 2021, pità n trasport de rodes a pert sun la trassa danter Maran y Mals. Tla stazions de Maran, Algund y Marling ne daussen ntan chisc mënsc dala 9.00 ala 13.00 y dala 15.00 a 17.30 nia tò pea la roda tla ferata dla Val Venuesta.

Orares de partënza da uni di dl trasport de rodes dala stazion de Maran

Dai 18 ai 30 de juni y dai prim ai 17 d‘utober:

 • danmesdì dala 9.16 y dala 10.16
 • domesdì dala 16.16 y dala 17.16

 

Lugio, agost, setëmber:

 • danmesdì dala 9.16, dala 10.16 y dala 11.16
 • domesdì dala 15.16, dala 16.16 y dala 17.16

 

 

La rodes possa unì dates ju tla stazion de Maran pra l servisc shuttle 30 menuc dan pië via. Jì a les tò pon tla stazions de Naturns, Latsch, Schlanders, Spondinig o Mals.
La chertes de viac y i priejes per l servisc shuttle curespuend ai priejes dl trasport dla rodes sun i mesuns de trasport publics: na cherta per l di aposta per l trasport dla roda ala tarifa de 7 Euro o cunvalidazion cun l Südtirol Pass ala tarifa de n di de 3,50 Euro.
La chertes de viac per l shuttle dla roda ie da giapé pra la purteles dla chertes de viac o diretamënter pra la luegia de partënza dl servisc shuttle.

Per de majera grupes iel la puscibiltà de resservé n trasport de rodes danter la 08.00 y la 19.00 sot al numer +39 0473 201500.

Auternativa: se mpresté na roda

Per la jites cumbinedes cun la roda y i mesuns de trasport publics y per schivé n sëurafulamënt tla ferates àn metù a jì na cunlaurazion cun butëighes de mprëst de rodes privates cun de ndut n doi desëines de lueges de mprëst pra truepa stazions dl Südtirol.
Cun la cherta de viac cumbineda bikemobil Card iel puscibl se nuzé tla sajons ciaudes dla cumbinazion de duc i mesuns de trasport publics tl Südtirol y dl mprëst per n di de na roda. L trasport dla roda sun i mesuns de trasport publics ne ie nia preudà ajache la rodes mprestedes possa inò unì dates ju pra la luegia de mprëst che n uel.

Valeda de Puster auta: ferates sëuraprò d’agost

Pervia dla gran dumanda che n se aspieta tamesa l d’instà uniral nce chest ann n la fins dl’ena (for sada y dumënia) d’agost pità ferates sëuraprò danter Burnech y Sanciana y chël n chisc dis:

31 de lugio / 1 d’agost  
7 / 8 d’agost 
14 / 15 d’agost 
21 / 22 d’agost 
28 / 29 d’agost 

Burnech: partënzes dla ferates sëuraprò

Dala 13.00 (Avis: chësta ferata peia bele via da Furtëza dala 12:20. Ai 29 d’agost unirà la partënza de chësta ferata de njonta spusteda 15:00 pervia de lëures de manutenzion sun la trassa)
Dala 16:04 *
Dala 17:04 *
Dala 18:04 *

Sanciana: partënzes dla ferates sëuraprò

Dala 15:20 *
Dala 16:20 *
Dala 17:20 *
Dala 18:20

* la ferata ne se fërma nia a Perca y a Burnech nord

bikemobil Card
Atifs tl Südtirol: sportifs dloncora cun curiera, ferata y roda.
Mo d'autra nfurmazions
Ticketfinder
N cunsëi asvelt per té: tlo giapes la cherta de viac che passenea per té.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.